Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání učí prostřednictvím umění. Divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění, design a další tvůrčí obory obohacují běžnou školní výuku o nové a smysluplné zkušenosti a zážitky, při kterých se zapojuje hlava, tělo i srdce a rozvíjí celou osobnost dětí. Kreativní vzdělávání přináší nové úhly pohledu, školní předměty propojuje do netušených souvislostí a učí celou řadu dovedností, které děti využijí ve škole i mimo ni. Různé přístupy kreativního myšlení podněcují ke spolupráci, představivosti, dialogu a učí nás být do budoucna vnímavější vůči sobě, okolí i naší planetě. S tvořivostí se rodíme, proto je kreativní vzdělávání šance pro všechny děti. 

Kreativní vzdělávání navazuje na myšlenky Jana Amose Komenského, který definoval tak zvanou školu hrou. Jde o zážitkové učení, které namísto „biflování“ nabízí zkušenostmi nabitý a radostný proces poznávání světa. Komenský dbal na zapojení všech smyslů a přístupnost vzdělání všem dětem bez rozdílu. 

Podívejme se na některé konkrétní přístupy využívající techniky uměleckých a kreativních oborů. Programy mají formu zážitkových workshopů, které vždy vedou školení odborníci*ce.

1. Tanec >
Škola tančí – rozhýbejme výuku | Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

Cílem programu Škola tančí je osvojení školního učiva skrze tvořivý pohyb. Práce s celým tělem podporuje vlastní kreativitu, jedinečnost, kritické myšlení a vede k lepšímu porozumění sebe i ostatních. Rozhýbat lze různá témata jako třeba násobilku, průmyslovou revoluci, vyjmenovaná slova a další.

Když si zlomky nebo násobilku prožijeme v pohybu, vnímáme počítání jinak. Počty a čísla se stávají součástí hry, do které se zapojují všechny smysly, pozornost je soustředěna a tělo si zažívá nové souvislosti matematiky. Někomu se skrze pohyb lépe zapamatují vyjmenovaná slova, někdo si potřebuje prožít parní lokomotivu, aby lépe porozuměl významu průmyslové revoluce. Vlastní tělesný prožitek je pro uvědomění a osvojení si nových objevů nenahraditelný.

Výstižně shrnula přínos programu učitelka Lucie Vašíčková, ZŠ Montessori Polná:
Téma Průmyslová revoluce znělo dětem nejprve velmi technicky a zdálo se jim tanečně těžko uchopitelné. Přesto se dětem brzy při tanci povedlo proměnit těžkou lokomotivu v páru, vznášet se jako balón nebo roztočit lodní šroub. Děti si uvědomily, že z průmyslové revoluce čerpá lidstvo dodnes. Díky tanci si děti zažily největší objevy a vynálezy té doby. Vymyslely vlastní užitečné stroje a každé z dětí bylo jeho nezaměnitelnou součástkou. Pozorovala jsem, jak díky hudbě a pohybu mohou děti objevovat samy sebe, umí se domluvit, sehrát, učí se ovládat, ale i tvořit a uskutečnit společnou myšlenku.“ 


2. Divadlo >
Post bellum 

Dějiny jsou obvykle vykládány jako souhrn dat, letopočtů, čísel a jmen. Nezisková organizace Post Bellum přibližuje minulost žákům ZŠ a SŠ metodami dramatické výchovy a s využitím příběhů pamětníků uložených na portálu Paměť národa. Žáci si tak mohu uvědomit, co vše se v našich moderních dějinách stalo a jaké to mělo dopady na život obyčejných lidí, jejich rodin a blízkých. Cílem těchto vzdělávacích programů je rozvíjet nové formy výuky moderních dějin na českých školách, vést žáky k aktivnímu poznávání minulosti skrze hru v roli a tím podpořit jejich zájem o dějiny 20. století s vazbou na současnost.

Například při workshopu Doma a jinde účastníci nejprve sledují prostřednictvím příběhů, dopisů a fotografií osud mladé dívky Evy v Československu 30. let., která je nucena uprchnout pod tlakem narůstajícího antisemitismu v zemi. V dobových reáliích se žáci postupně vžívají do rolí utečenců a ve zkráceném čase prožijí silný sugestivní zážitek uprchlictví. Díky dramatizaci události si uvědomí historické, společenské i osobní roviny komplikované životní události, posílí si sociální a emoční inteligenci, kritické myšlení, empatii a toleranci.


3. Design >
Co je vlastně design? / Designéři dětem

Cílem programu je představit rozmanité polohy designu, šité na míru různým předmětům formálního vzdělávání. Žáci se podívají se na probíranou látku v předmětu ŠVP nově, skrze techniky designu, designového a kritického myšlení, posílí si imaginaci, vizuální a mediální gramotnost a spolupráci. Naučí se dívat na svět kolem z různých hledisek, neboť pochopení designu přispívá k porozumění světu v souvislostech. Program rozvíjí témata oceňované knihy Co je vlastně design? do několika workshopů.

Například workshop Designérka příroda (pro Přírodopis 7. třídy) nahlíží na fungování přírodních ekosystémů skrze designérskou praxi. Příroda vždy byla inspirativní pro lidskou tvořivost a inovace. Žáci si prostřednictvím debaty, společné hry a designování v podstatě sami odpovídají na otázky a poznávají přírodní svět nově, pohledem různých designérských řešení odvozených z přírody (suchý zip, letadlo apod.). Učí se porozumět souvislostem mezi činnostmi lidí a přírody, posílí si ekologické smýšlení a kritickou reflexi.  

4. Literatura, výtvarné umění >
Během příběhu / Centrum DOX 

DOX je institucí na pomezí umění a neumění se zájmem o svět kolem nás a prostorem k nahlédnutí na problémy naší společnosti z různých úhlů. V konkrétních programech a projektech pro všechny věkové skupiny rozvíjí tvořivost, empatii a kritické myšlení.

V zážitkovém programu Během příběhu je kladen důraz především na vlastní autentické příběhy účastníků. Metodika je inspirována mezinárodním projektem Narrative 4 využívajícím princip tzv. radikální empatie. Žáci vyprávějí příběhy „těch druhých“ tak, aby co nejvěrněji vystihli jejich podstatu. Prostřednictvím vyprávění se také učí, jak vystavět dobrý příběh, ale také jak naslouchat druhému. Účastníci si do workshopu přinesou buď své vlastní, osobní příběhy a témata nebo se mohou inspirovat aktuální výstavou v DOXu. Program prohlubuje sociálně-emoční dovednosti a propojuje oblast, literatury a výtvarného umění. 


Přínosy kreativního vzdělávání

Příklady dobré praxe ukazují, že kreativní vzdělávání směle obstojí jako smysluplný  vzdělávací přístup. Změna hlediska na běžnou školní látku dokáže probudit motivaci žáků a zvedne je takzvaně „ze židle.“ Zásadní je, že témata si lze osvojit různými způsoby a metodami kreativního myšlení s ohledem na potřeby konkrétních žáků a zájmy učitelů. 

Zatímco se žáci prostřednictvím umění a kreativního myšlení učí nutné školní učivo jinak, než je zvykem, objevují své netušené dovednosti a uvědomují si mezipředmětové souvislosti. Mají prostor se plnohodnotně vyjádřit, získávají odvahu, zvídavost, rozvíjejí si představivost, intuici a nalézají svůj význam a hodnoty jak sami pro sebe, tak pro práci ve skupině. Kreativní vzdělávání v důsledku rozšiřuje obzory žákům, učitelům i rodičům, a kromě zkvalitnění výuky přispívá i ke zlepšení života jako takového.

Při kreativním učení poznáváme sami sebe, své blízké a svět kolem nás daleko intenzivněji a srozumitelněji.